Способи розмноження

………….розмноження ... .......... розмноження


власне ................. поділ брунькування
нестатеве
......... ................. ......... ........................ ........................

23. Наведіть ознаки, що характеризують відповідні твердження


А. Ізогамія 1. Однакові за розмірами гамети
Б. Гетерогамія 2. Гамети різного розміру
В. Оогамія 3. Гамети дуже великих розмірів
4. Гамети нерухливі
5. Яйцеклітина малорухлива, а сперматозоїд дуже рухливий
6. Яйцеклітина і сперматозоїд однаково дуже рухливі

Відповідь:

24. На рисунку покажіть еволюційні форми статевого

розмноження.

1.Кон’югація

2.Ізогамія

3.Гетерогамія

4.Оогамія

Контрольні питання

1. Які функції виконує листок?

2. Чим відрізняється простий листок від складного?

3. Які є типи жилкування листків?

4. Що таке жилки листків і які функції вони виконують?

5. Які функції виконують стовпчаста і губчаста паренхіма?

6. Чим відрізняється нижній епідерміс від верхнього?

7. Які типи мезофілу існують у листків різних рослин?

Підпис викладача: _______________

_____________20__

Лабораторна робота Способи розмноження № 10

ОЗНАКИ БУДОВИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІДДІЛУ ЦІАНОБАКТЕРІЙ ЦАРСТВА ДРОБ’ЯНКИ І ВІДДІЛУ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ ЦАРСТВА РОСЛИНИ

Мета: встановити особливості організації представників відділів ціанобактерій і зелених водоростей, розмаїття типів морфологічної організації, особливості будови зелених водоростей.

Обладнання і матеріали:мікроскопи і набори до них, проби води та намулу з синьо-зеленими водоростями; проби води із зеленими водоростями; зафіксовані препарати вольвоксу, улотриксу.

Завдання

1. Вивчити колонії мікроцистису.

На середину предметного скла нанесіть скляною паличкою краплю води та приготуйте мікропрепарат зі слизистих шматочків мікроцистису.

Розгляньте виготовлений мікропрепарат за допомогою мікроскопа за великого і малого збільшення. Знайдіть на об’єктах і позначте на рисунках оболонку, джгутики, цитоплазму, хроматофор, (хлоропласти Способи розмноження), піреноїд, вічко, пульсуючі вакуолі.

2. Доберіть відповідні назви до зображених представників ціанобактерій, зробивши позначки до рисунків.

1 - Oscillatoria рrinces

2 - Nostoc commune

3 - Spirulina major

4 - Anabaena variabilis

5 - Phormidium foveolarum

3. Вивчити будову колоній зелених водоростей

На рисунку колонії вольвоксу позначте дочірні особини. Загальний шар покриваючого їх слизу (інволюкрум), плазмодесми.

4. Вивчити морфологічні особливості водоростей із нитчастою будовою.

За допомогою мікроскопа розгляньте склад зеленого нальоту, в якому містяться хлорокок або (та) хлорела. За великого збільшення знайдіть і позначте на рисунках клітин водоростей оболонку, цитоплазму, хроматофор (хлоропласти), піреноїд.

Відділ: ___________________________________________________

Рід: ___________________________________________________

1 –

2 –

3 –

4 –

а) нестатеве розмноження здійснюється (чим?) _______________________

б) тип статевого процесу - _________________________________________

в) вегетативне розмноження - ______________________________________

г) структура слані - _______________________________________________

д) базальна клітина перетворюється на короткий … ___________________5.Вкажіть систематичне положення Способи розмноження зображеної на рисунку одноклітинної водорості: відділ та рід (на українській і латинській мовах). До позначених структур зробіть підписи.

Відділ: ________________________________________________

Рід: ________________________________________________

1 – 5 –

2 – 6 –

3 – 7 –

4 –

6.Заповніть таблицю

Ознака Синьо-зелені водоростіCYАNOPHYTA Зелені водоростіCHLOROPHYTA
Кількість видів
Тип талома
Наявність ядра
Оболонка
Форма хлоропластів
Пігменти
Органели
Запасні речовини
Розмноження вегетативне нестатеве статеве
Місцезнаходження
Представники
Висновки:

7.Перевірте свої знання, отримані при вивченні ціанобактерій. Виберіть одну правильну відповідь.

1. Зіставте назви типів статевого процесу водоростей з їх характеристикою.

1 – ізогамія А – 2 рухливі гамети різні за розмірами: жіноча – велика, чоловіча – маленька

2 – гетерогамія Б – жіноча гамета велика, нерухлива, а чоловіча – маленька, рухлива

3– оогамія В – обидві гамети однакові за розмірами та рухливістю

4 – автогамія Д – попарне злиття генеративних Способи розмноження ядер всередині однієї клітини

5 – кон’югація Г – злиття протопластів двох вегетативних клітин

2. Зв’язувати вільний азот атмосферного повітря здатні представники відділу:

зелені водорості червоні водорості діатомові водорості бурі водорості синьозелені водорості

3.За результатами вивчення життєдіяльності водоростей різних відділів встановлено, що їх безстатеве розмноження забезпечують:

гамети спори, зооспори, апланоспори генеративні органи вегетативні органи архегонії , антеридії

4. У зеленої нитчастої водорості спірогіри в життєвому циклі відсутнє нестатеве розмноження, а статевий процес відбувається шляхом злиття протопластів вегетативних клітин сусідніх ниток через копуляційний канал і має назву:

ізогамія гетерогамія бічна кон’югація автогамія оогамія

5. Представників якого роду належать до відділу Cyanobacteria:

спірогіра улотрикс глеокапса фукус хламідомонада Способи розмноження

6. Від хлоропластів вищих рослин хроматофори клітин водоростей відрізняються формою, наявністю хлорофілів c i d , специфічних пігментів, а також напівавтономних білкових систем, які називаються:

спори цисти антеридії вакуолі піреноїди

Підпис викладача: _______________

_____________20__


documentavrwrnl.html
documentavrwyxt.html
documentavrxgib.html
documentavrxnsj.html
documentavrxvcr.html
Документ Способи розмноження